مشخصات فردی و زندگینامه
نام:امید
نام خانوادگی:علی پور
تلفن همراه:09198679891
نخصص ها:ادیان و مذاهب ، زبان و ادبیات انگلیسی ، کلام